Skip to content

EU-projektet Healthy Boost

Helsingfors stad deltog i ett samprojekt för Östersjöområdet som finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Healthy Boost – Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities. I projektet främjade tvärsektoriellt samarbete för att öka hälsa och välfärd bland invånarna i Östersjöområdet.

Målsättningen för testprojektet i Helsingfors var att förstärka de underrepresenterade gruppernas delaktighet i beslutsfattandet samt att skapa möjligheter för att påverka på lika villkor med syfte att förbättra stadsbornas välfärd. Projektet genomfördes som en del av stadens medborgarbudget OmaStadi 2020-2021. AR-tekniken användes i en guide för OmaStadi-idéer och i 3D-modellen för en utomhusidrottsplats baserat på idéer. Lösningen användes för marknadsföring och kommunikation av OmaStadi-processen.

Våren 2021 sammanställdes ett kundråd för äldre personer som behandlade motionstjänster på distans. De här tre evenemangen undersöktes deltagande i distanstjänsterna och digitalt stöd, innehåll och metod för genomförande, och informationssökning, marknadsföring och kommunikation. Arbetet fokuserades på äldre personers deltagande och deras synpunkter på hur man kan utveckla de tjänster de använder. Rådens resultat erbjöd info om hur man kan utveckla motionstjänster på distans.

Råden organiserades tillsammans med kultur- och fritidssektorns idrottstjänster och teamet områdesdelaktighet från stadskansliets enhet delaktighet och rådgivning. Övriga inom staden deltog också i arbetet och förberedde material för råden, t.ex. digiteamet vid social- och hälsovårdssektorns servicecentral, stadens expert med ansvar för fritids- och kulturservice för äldre personer, en utbildningsplanerare och projektkoordinator för ”Lämpiö” -projektet.

Från Finland deltog också Yrkeshögskolan Metropolia samt Åbo stad. Övriga länder som deltog var Estland, Lettland, Sverige, Polen och Ryssland.

Projektet avslutades hösten 2021.

Mer info finns här.

Search