Skip to content

Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller Helsingfors stads webbplats Delaktighet. Helsingfors stads elektroniska tjänster. Webbplatsens adress är https://www.osallistu.helsinki

Lagstiftning som gäller webbplatsen

Den här webbplatsen har publicerats efter 23.9.2018. Webbplatsen bör uppfylla tillgänglighetskraven i lagstiftningen.

Stadens mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna, det vill säga riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll eller Web Content Accessibility Guidelines, uppnå minst nivå AA eller bättre, om det rimligen är möjligt.

 

Fullgörandestatus

Den här webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som ställs i lagen enligt WCAG 2.1-kriterierna på nivå AA.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats.  Stadskansliet/ kommunikationsavdelningen/ Heli Rantanen, heli.k.rantanen@hel.fi.

Korrigering av bristerna

Staden strävar efter att korrigera de observerade bristerna så att det är möjligt att använda webbplatsen både med tangentbord och med hjälpmedelsteknik. Korrigeringarna genomförs så snabbt som möjligt.

Utarbetande av ett tillgänglighetsutlåtande

Det här utlåtandet har utarbetats 26.8.2020.

Utvärdering av tillgängligheten

I utvärderingen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsinstruktion och metoder för att säkra webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av programmatisk tillgänglighetskontroll och manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Den programmatiska kontrollen har genomförts med hjälp av Siteimproves automatiska testverktyg och webbläsartillägg.

Extern expertrevision har utförts av affärsverket Servicecentralen Helsingfors.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtandet

Webbplatsens tillgänglighet sörjs för med hjälp av kontinuerlig tillsyn då tekniken eller innehållet ändras och med regelbundna kontroller. Det här utlåtandet uppdateras i samband med ändringar i webbplatsen och kontroller av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

Ansvarig för webbplatsens tillgänglighet är stadskansliet/kommunikationsavdelningen/ Heli Rantanen, heli.k.rantanen@hel.fi.

Anmäl icke-tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret www.hel.fi/respons .

Begär information i tillgängligt format

Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i tillgängligt format, kan informationen begäras per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret www.hel.fi/respons. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Tillgänglighetens rättsskydd, verkställighetsförfarande

Om personen upplever att staden inte svarar på en anmälan eller förfrågan eller att svaret inte är tillfredsställande, kan hen göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats står i detalj hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

saavutettavuus@avi.fi

Telefonväxel: 0295 016 000

Öppet: mån.–fre. kl. 8.00–16.15

 

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det är så enkelt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och agera i Helsingfors och att allt innehåll och alla tjänster är tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten inom de digitala tjänsterna genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna tillgänglighetsutbildningar för sina anställda.

Webbplatsernas tillgänglighet följs upp kontinuerligt vid underhållet av webbplatserna. Staden reagerar omedelbart på brister som uppdagas. Behövliga ändringar genomförs så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik. Stöd finns att tillgå på stadens webbsidor via rådgivningssidorna och telefonrådgivningen.
https://www.hel.fi/kanslia/neuvonta-sv/

Search